Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Jedwabno w sprawie „Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Jedwabno.
Konsultacje trwały w terminie od dnia 22 października 2018 r. do dnia 7 listopada 2018 r. i miały formę możliwości zgłaszania pisemnych opinii drogą elektroniczną (poprzez e-mail) oraz spotkania z przedstawicielami zainteresowanych stron w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedwabnie.
Do pobrania:
Protokol z konsultacji 2018