Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program).

 • Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 • Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
 2. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
 3. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
 4. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł.
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.
 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 1. Dotacji,
 2. Pożyczki,
 3. Dotacji i pożyczki.
 • Rodzaje przedsięwzięć
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
 1. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 2. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami
 3. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
 4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
 • Informacja o koordynatorze Programu wraz z numerem telefonu

Koordynator programu: Pan/Pani Hanna Teodorowicz, nr tel.: 89-522-02-37

Więcej informacji na stronie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/