W dniu 07.09.2018 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Kwota jaką Gmina otrzymała w ramach powyższego zadania wynosi 31.500,00 zł., natomiast wkład własny Gminy wynosi 318,18 zł. Łączna kwota za jaką będzie zrealizowane zadanie wynosi: 31.818,18 zł. W ramach powyższego zadania Gmina zakupi dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na naszym terenie: trzy defibrylatory AED, torbę ratowniczą PSP R-1 z desą ortopedyczną, zestaw wysokociśnieniowych pneumatycznych poduszek do podnoszenia, deskę ortopedyczną oraz zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji.