INFORMACJA

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnie w pokoju nr 1 od dnia 01.09.2018r. – do 17.09.2018r. (ze względu na fakt, iż w 2018r. 15 września wypada w sobotę)

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dochody za miesiąc sierpień 2018r).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto – kryterium dochodowe obowiązuje do 30 września 2018r. Od dnia 01.10.2018r. kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Jedwabno.

Do pobrania:
Wniosek stypendium