KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem skierowanym do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg zamieszczonym na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

WAŻNE! Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Kartę przyznaje Wójt Gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY LUB JEJ DUPLIKAT?

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul. 1 Maja 63, pokój nr 1 (druki wniosków oraz załączników można pobrać w GOPS Jedwabno lub drogą elektroniczną ze strony https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ ).

 

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty można złożyć wniosek o jej duplikat

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł, którą należy wnieść na rachunek:

84 8838 1015 2004 0105 8519 0002

Gmina Jedwabno

ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno

Wydanie Karty podlega również opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku gdy:

– członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną, albo

– członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

W przypadku osób, które do dnia 31.12.2017 złożyły wniosek o KDR, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31.12.2019. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1.01.2018 członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie KDR tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wnisienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł .

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Pichała, tel. 89/ 6213631