Wójt Gminy Jedwabno informuje, że dnia 29 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy w Jedwabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „TANECZNIK” w Jedwabnie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Z Wańkowiczem do Niepodległej”.
Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450, ze zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
– pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój 20 na adres: ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
– elektronicznie na adres: [email protected].
Załączniki:

Zarzadzenie 65_2018

Oferta Tanecznik