W absolutoryjnej sesji Rady Gminy Jedwabno, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury 28 czerwca 2018 r., uczestniczyło 13 radnych. Wszyscy zagłosowali za udzieleniem absolutorium za wykonanie przez Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka budżetu gminy w 2017 roku.
Nie zabrakło podsumowania dokonanych w ostatnich kilkunastu miesiącach inwestycji. Zanim doszło do głosowania, radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Wykonanie zostało zaopiniowane pozytywnie, zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną.
Miłym akcentem czwartkowej sesji było również podziękowanie Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego Tanecznik w Jedwabnie Mirosława Łachacza dla Rady Gminy Jedwabno, za pomoc w zakupie akordeonu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”. Przypomnijmy, ze Radni dofinansowali zakup akordeonu kwotą 3.645,00 zł.