Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., Gmina Jedwabno informuje o osiągniętych w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania nietepujące wartości. Gmina Jedwabno w poszczególnych latach jest zobowiązana osiągnąć następujące poziomy recyklingu:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych od mieszkańców Gminy Jedwabno w 2017 roku w Gminie Jedwabno wyniósł 27,97% i pozwolił Gminie Jedwabno na osiągnięcie minimalnego poziomu na rok 2017 tj. 20%. w roku 2018 musimy osiągnąć 30 %.

Podsumowując 2017 rok pragniemy podziękować mieszkańcom Gminy Jedwabno za przykładną segregację odpadów zbieranych selektywnie. Osiągnięty poziom recyklingu wynika z dbałości, dokładności oraz kultury segregacji. W ostatnim czasie można zaobserwować, że coraz więcej rodzin jest świadoma tego jak ważny jest recykling w życiu codziennym, jakie korzyści wynikają z dbałości o środowisko i otoczenie wokół nas. Prosimy mieszkańców oraz gości Gminy Jedwabno o dalszą dbałość o środowisko naturalne naszego otoczenia, tak aby w następnych latach poziom recyklingu dla naszej Gminy był jeszcze wyższy. Pamiętajmy, że wszyscy razem pracujemy na osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Drodzy Państwo nie zapominajmy o tym, że w 2018 roku Gmina Jedwabno musi osiągnąć poziom recyklingu na poziomie 30 %. Dlatego przyłóżmy się bardziej do codziennej domowej segregacji odpadów bo razem łatwiej osiągnąć wyznaczone cele, prosimy abyśmy wszyscy wspólnie do nich dążyli.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 645).
3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.