Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jedwabno za rok 2017 została sporządzona zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.
Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jak również potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; kosztami poniesionymi w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; Dostarczy również informacji o liczbie mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zbieranych z terenu gminy. Celem tej analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji, które pomogą ulepszyć system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jedwabno.
Materiał do pobrania: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedwabno za 2017 rok