WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.
  2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
  3. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  4. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.
  5. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Do pobrania: Przewodnik dot. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów – przewodnik

 

Podstawowe informacje – JAK SEGREGOWAĆ

ODPADY NIEBEZPIECZNE I INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady), meble domowe, ogrodowe, rowery, duże zabawki, opony od osób prywatnych, materiały remontowo-budowlane, tekstylia.  Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

działa od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7:00-12:00.

 

10 Zasad Kultury Segregacji!

 1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
 2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
 3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli
  i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
 4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
 5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
 6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
 7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
 8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
 9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
 10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi, a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.

 • Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół można wrzucać do własnych worków, które będą odbierane razem z odpadami selektywnymi. Odpady zmieszane, w których będzie znajdował się popiół nie będą odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym terminie wyznaczonego odbioru.
 • Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może przesunąć się o 1 – 2 dni.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nieodebrane odpady komunalne pod numer telefonu 89/621 30 45 wew. 20.
 • Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.
 • Worki do segregacji dostępne są w ZGK Sp. z o. o. przy u 1 Maja 63, piętro II oraz w Urzędzie Gminy Jedwabno pok. nr 10.