Serdecznie zapraszam do konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok?.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jedwabno Nr XXVIII/228/10 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych, konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy Jedwabno projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz projektów programów współpracy z tymi organizacjami. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji.

Spotkanie w sprawie konsultacji odbędzie się w dniu 23.01.2012 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jedwabnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Bożydar Marcin Błęcki.