Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018″.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag. Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: http://powiatszczycienski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 02 listopada 2017 r. – 16 listopada 2017 r. na formularzu uwag. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: [email protected] Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy, a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: [email protected]