Mieszkańcy stali

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabno zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc – do 15 dnia każdego miesiąca – za dany miesiąc bez wezwania.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 25 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) 32 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób.
3) 39 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 50 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) 64 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 2 do 3 osób.
3) 78 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób.

Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała. § 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem na rachunek bankowy Gminy Jedwabno nr 83 8838 1015 2004 0105 8519 0020

Druk wpłaty PDF:


Nieruchomości niezamieszkałe (letnicy)

terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny z dołu:
a) Pierwsza rata do 15-tego maja bieżącego roku w wysokości 102,00 zł.
b) Druga rata do 15-tego września bieżącego roku w wysokości 102,00 zł.

2. Opłata za odpady zbierany w sposób zmieszany z dołu:
a) Pierwsza rata do 15-tego maja bieżącego roku w wysokości 204,00 zł.
b) Druga rata do 15-tego września bieżącego roku w wysokości 204,00 zł.

Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała. § 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem na rachunek bankowy Gminy Jedwabno nr 83 8838 1015 2004 0105 8519 0020

Druk wpłaty PDF: