Jedwabno dn. 04.01.2012 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jedwabno zaprasza do składania ofert na wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Jedwabno.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jedwabno
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno
strona internetowa: www.jedwabno.pl
e-mail: [email protected]
tel: 89/621-30-45
fax: 89/621-30-94

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac kominiarskich dla Gmin Jedwabno według poniższego harmonogramu i dla poniżej podanych budynków:

2.1 Dla następujących budynków:
Jedwabno, ul. 1-go Maja 26,
Jedwabno, ul. 1-go Maja 21,
Jedwabno, ul. 1-go Maja 41,
Jedwabno, ul. 1-go Maja 59,
Jedwabno, ul. 1go Maja 67,
Jedwabno, ul. 1-go Maja 75,
Jedwabno, ul. Odrodzenia 10,
Jedwabno, ul. Odrodzenia 13,
Narty, ul. Długa 17,
Narty, ul. Długa 24,
Kot 29,
Burdąg 46a,
Burdąg 47,
Burdąg ? Małszewo 60,
Waplewo 8,
Witówko 15,
Piduń 3,
Piduń 13,
Nowy Dwór 37 (kotłownia olejowa),
Jedwabno, ul. 1-go Maja 37 (kotłownia olejowa)
wykonanie następujących prac:
przeprowadzenia jeden raz w roku kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – do 31.05.2012 roku;
sprawdzenia jeden raz w roku prawidłowości połączeń do przewodów kominowych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych ? do 31.05.2012 roku;
czyszczenie dwa razy w roku przewodów spalinowych ? do 30.06.2012 roku -pierwszy raz; do 31.12.2012 roku ? drugi raz;
czyszczenie cztery razy w roku przewodów dymowych ? w każdym kwartale po jednym razie;
czyszczenie jeden raz w roku przewodów wentylacyjnych ? do 31.05.2012 roku;
udrożnienie przewodów.

2.2 Dla następujących budynków:
Jedwabno, ul. Warmińska 4,
Jedwabno, ul. Warmińska 6,
Jedwabno, ul. Warmińska ,8
Jedwabno, ul. Warmińska 10,
Jedwabno, ul. Warmińska 6A,
Jedwabno, ul. Warmińska 8A,
Jedwabno, ul. Polna 1A,
wykonanie prac polegających na przeglądzie i czyszczeniu jeden raz w roku przewodów wentylacyjnych ? do 31. 05.2012 roku.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z harmonogramem prac zawartym w punkcie 2.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr1).

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:
Oferent powinien posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniach wykonawczych.

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać na adres siedziby Urzędu Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno w terminie do dnia 20.01.2012 roku.

Wójt Gminy Jedwabno
Krzysztof Otulakowski

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac kominiarskich dla Gminy Jedwabno