Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej 21 gminom na realizację inwestycji w 30 sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi, w tym dla Sołectwa Rekownica i Sołectwa Piduń w gminie Jedwabno.

Sołectwu Rekownica przyznano wsparcie w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica – plac zabaw dla dzieci”. W ramach jego realizacji planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw w Rekownicy. Natomiast Sołectwo Piduń, również za kwotę 10.000,00 zł, zrealizuje projekt „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń”. W ramach planowanych działań wykonana zostanie wiata integracyjna w Piduniu.

Realizowane projekty inwestycyjne miały będą na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.