INFORMACJA

Wójt Gminy Jedwabno informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic i placów albo posiadających ulice lub place bez nazw ? nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę umieścić należy również na ogrodzeniu. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2016.0.1629) skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2015.0.1094). Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji adresów domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia (dojazd karetek), zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (dojazd policji, straży pożarnej), a także właściwej obsługi posesji przez służby komunalne (dojazd śmieciarki, pojazdów obsługi sieci wodno ? kanalizacyjnych itp.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Jedwabno apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Załączniki: