Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w konkursie grantowym MIKRODOTACJE FIO 2017 Warmia Mazury Lokalnie 2.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko ? mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego ? samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne ? naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 • Grupy nieformalne – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
 • Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
27 marca 2017 ? 20 kwietnia 2017

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych – 5 000 złotych.
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 3 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 31 marca 2017 r. pod nr tel. 729280011 lub na adres: [email protected]

Więbcej informacji na stronach: www.warmiamazurylokalnie.pl oraz www.funduszlokalny.nidzica.pl