Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Jedwabno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na powierzeniu realizacji zadania publicznego:

1. Rodzaj zadania
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1568 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
2.1. Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt 1 uchwalona jest na 2017 rok w wysokości po przeliczeniu na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W 2017 r. wysokość miesięcznej dotacji na jednego podopiecznego wyniesie 1268,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych).
2.2. Na ww zadanie, w projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2017 r., zaplanowano kwotę 638.355,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
2.3. Dotacja na realizację zadania publicznego pochodzi z budżetu Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego i może ulec zmianie w trakcie wykonywania zadania.

3. Zasady przyznawania dotacji
3.1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
3.2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Konkurs może wygrać jeden oferent.
3.3. Dotacja przyznana na realizację zadania określonego w pkt 1 przekazywana będzie w transzach w terminie 5 dni od dnia przekazania środków finansowych na konto Gminy Jedwabno z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych doręczoną Gminie Jedwabno decyzją finansową, począwszy od stycznia 2017 r.

4. Termin i warunki realizacji zadania
4.1. Termin realizacji zadania określonego w pkt 1: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
4.2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty i podpisanie umowy zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
4.3. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
4.4. Podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do składania częściowych sprawozdań z wykonania zadania, przez okres realizacji zadania publicznego, t. j. do 31 marca 2017 r., do 30 czerwca 2017 r., do 30 września 2017 r. oraz do 31 grudnia 2017 r.

5. Termin i miejsce składania ofert
5.1. Oferty należy składać do dnia 28.12.2016 r. do godz. 09.00 w sekretariacie (pokój nr 20) Urzędu Gminy w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej 2, w zamkniętej kopercie z opisem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
5.2. Termin złożenia oferty to data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Jedwabnie.
5.3. Bez rozpatrzenia pozostanie oferta, która wpłynie po ww. terminie, zostanie sporządzona wadliwie (niezgodnie z ogłoszeniem), niekompletna (co do wymaganego kompletu dokumentacji lub informacji), niespełniająca jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie, nieczytelna.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
6.1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 28.12.2016 r. o godz. 09.30.
6.2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Jedwabno.
6.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Wójta Gminy Jedwabno opinii i rekomendacji komisji konkursowej, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.
Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
6.5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Jedwabnie, stronie internetowej www.jedwabno.pl oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.
6.6. O wynikach konkursu niezwłocznie zostaną poinformowane podmioty, które złożyły
oferty w konkursie.
6.7. Wymagane dokumenty:
a) oferta, która powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
b) aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za poprzedni rok
d) ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie finansowe
e) statut podmiotu uprawnionego, a w razie nie istnienia statutu, odpowiedni akt określający rodzaj działalności danego podmiotu
f) oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego
g) lista osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.
6.8. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone ?za zgodność z oryginałem?, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.
6.9.Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych elementów podlegają odrzuceniu.
6.10. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność.

7. Zrealizowane przez Gminę Jedwabno w roku 2016 i 2015 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. ?Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.? w roku 2016 wyniosła: 749.388,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. ?Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.? w roku 2015 wyniosła: 573.436,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100).

8. Informacje dodatkowe
Wójt Gminy Jedwabno zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.: konkurs-2017