Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty

w konkursie na powierzenie zadania własnego Gminy Jedwabno

z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie § 12 ust. 5 Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

Wójt Gminy Jedwabno

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

1. Wójt Gminy Jedwabno zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), do pracy w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

2. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach komisji, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

3. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić do prac w komisji 1 kandydata.

4. Wójt Gminy Jedwabno wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na powierzenie zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej.

5. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, sekretariat (pokój nr 20) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2016 r. do godziny 09.00.

7. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Jedwabno.

8. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości składania dokumentów udziela Pani Izabela Zapadka ? Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich, tel. 89 6213045 w. 13, e-mail: [email protected]

Do pobrania:
Zarządzenie 91/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.: nabor-do-komisji