Wójt Gminy Jedwabno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: ?Zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dzieci w wieku od 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno w roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach od września do grudnia 2016 r.?

Postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, tj. kwoty 125.247,00 zł na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Urząd Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, pokój nr 20, do dnia 16.08.2016 r. do godziny 10:00.

Załączniki:

    1.  Zapytanie ofertowe
    2. Opis zamówienia, wzór oferty, projekt umowy