OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jedwabno działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu ?Gminnego
Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Jedwabno?.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w startegicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy
ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.
W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
? w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
? ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
Referat Gospodarki Terenowej (pok. Nr 13, w godzinach pracy Urzędu Gminy)
? za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: [email protected]
? w terminie do dnia 14 listopada 2011r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jedwabno.
Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
1) projekt „Gminnego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Jedwabno”,
2) wersję do konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko”,
jest wyłożona do wglądu w dniach 24 października 2011r. do 14 listopada 2011r w Referacie
Gospodarki Terenowej pokój Nr 13 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu
informacji publicznej urzędu: www.bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ w zakładce
Ochrona środowiska.

Wójt Gminy Jedewabno
Krzysztof Otulakowski

Więcej informacji na bip