Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej pn. ?Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej? przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

Oferty należy składać w terminie do 7 lipca 2016 r.

Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu.

Kontakt: Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 51 25 800.

Załączniki: