W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej dotyczących uciążliwości zapachowych wydobywających się z sieci kanalizacyjnej oraz częstych awarii sieci uprzejmie informujemy, iż należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85?C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

Kto nie stosuje się do wyżej wymienionych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Administrator