Rektor Uniwersytetu Warmińsko ? Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki i Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisali porozumienie o współpracy Gminy Jedwabno z Uniwersytetem Warmińsko ? Mazurskim w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a także jego ochrony i wykorzystania dla celów publicznych. W imieniu Uniwersytetu zadania wynikające z zawartego porozumienia będą wykonywać Wydział Humanistyczny i Wydział Biologii i Biotechnologii. Wymienione Wydziały powołały wcześniej wspólną jednostkę naukową pod nazwą Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie, która prowadzi nowy kierunek studiów w postaci dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W ramach zawartego porozumienia Uniwersytetu Warmińsko ? Mazurskiego z Gminą Jedwabno będą realizowane na terenie Gminy Jedwabno wspólne przedsięwzięcia badawcze i upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym a także konferencje naukowe, z kolei sami studenci tego kierunku będą realizowali u nas nieodpłatne praktyki studenckie. Ponadto przedstawiciel Gminy Jedwabno wejdzie w skład Rady Programowej kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Studenci tego kierunku mają nie tylko posiadać umiejętność poznania i zinwentaryzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ale także potrafić przekuć je w atrakcyjne lokalne produkty turystyczne i kulturowe, promujące dany region. Gmina Jedwabno ze względu na swe walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe oraz historyczne jest idealnym miejscem na praktyczną naukę dla studentów tego kierunku. Dlatego też kadra naukowa UWM zdecydowała się na podjęcie współpracy z naszą Gminą. Z kolei dla Gminy Jedwabno zawarte porozumienie przynosi konkretne i wymierne korzyści w postaci naukowego wsparcia przy ochronie i promowaniu naszych lokalnych bogactw przyrodniczych i kulturowych a także naszej bogatej historii. Pozwoli to również na stworzenie szeregu lokalnych materiałów i produktów turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Jedwabno. Przy podpisaniu umowy obecni byli główni animatorzy współpracy ze strony UWM dr Małgorzata Liszewska i dr Jacek Kowalewski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Andrzej Szmyt. W trakcie rozmów przeprowadzonych po podpisaniu porozumienia ustalono już pierwsze wspólne przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane jeszcze w 2016 roku.